Menu

ปฎิทินการศึกษา 

หลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

รายละเอียด

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ดูรายละเอียดหลักสูตร

วิธีสมัครเรียน 

ขั้นตอนการสมัครเรียนที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียด

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 วิธีสมัครเรียน เลือกได้ 2 วิธี

  • 1.สมัครเรียนออนไลน์

  • 2.มาสมัครเรียนโดยตรงที่มหาวิทยาลัย

          (ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
          - ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย
            โทร.088-2783844 , 090-5528393
          - ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
            โทร.088-7509481,088-7509482
          - Line ID Offical : @westernonline

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมหลักฐานการสมัคร

  • ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1.ใบสมัครเรียน,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน)
2.สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
(ใบ รบ. และ ใบปริญญา และ transcript)  
ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5.ใบเลือกแผนการเรียน บว.01 (สำหรับระดับปริญญาโท)
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
7.กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 3 ฉบับ
8.สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )  1 ฉบับ สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ขั้นตอนที่ 3 ส่งใบสมัคร และหลักฐานการสมัครในขั้นตอนที่ 2 มาที่

  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล       
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

        วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

         มหาวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ผู้สอนออนไลน์เพื่อให้นิสิตสามารถทั้งปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน-นิสิต, นิสิต-นิสิต โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นแกนกลางและมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาดูแลการเรียนของนิสิตเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษาในเวลาที่เหมาะสมผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม หาความรู้ประกอบการเรียนจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย /ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Library) ซึงมีตำราอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ออนไลน์และฐานข้อมูลทางวิชาการอื่นๆได้.

 

NEWS & ACTIVITIES

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี ท่าน รศ.ดร. สืบพงษ์ สุขสม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท ร่วมด้วย ท่านอาจารย์บุญมาก กันหาสาย รอง ผอ. วกค.ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร ท่านอาจารย์ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์ รอง ผอ. วกค.ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอน อาจารย์สมญา บาททอง ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล มาให้ความรู้ด้านระบบและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 5 สิงหาคม 2560

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล โดยมี ท่าน รศ.ดร. สืบพงษ์ สุขสม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท ร่วมด้วย ท่านอาจารย์บุญมาก กันหาสาย รอง ผอ. วกค.ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร ท่านอาจารย์ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์ รอง ผอ. วกค.ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอน อาจารย์สมญา บาททอง ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล มาให้ความรู้ด้านระบบและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการพบกลุ่ม คณะสาขา งานปฐมนิเทศนิสิตใหม่

ภาพบรรยากาศการพบกลุ่ม พบคณะสาขา ของนิสิตใหม่ วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ในระดับปริญญาตรีโดยมีท่านคณบดีและรองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในระดับปริญญาโท ท่านรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มาพบนิสิตใหม่และให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนผ่านระบบเครือข่าย ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ 

ระบบสนับสนุน

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82