Menu

ความสำคัญของหลักสูตร

                        ด้วยมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาที่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาหน่วยงานทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการสู่ความเป็นเลิศ เพื่อความผาสุกของคนในประเทศและต่างประเทศและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถที่มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้ในด้านการจัดทำหลักสูตรและการสอน  เพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ๆ ได้อย่างอิสระและมีความสามารถในการสร้างนักวิชาการทางการศึกษาได้

มหาวิทยาลัยเวสเทริ์นเล็งเห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น เป็นบุคคลสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ จึงเห็นสมควรเปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการหลักสูตรและการสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันให้มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญเฉพาะด้านเพื่อเป็นบุคลากรที่เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีค่าของปะเทศต่อไป

            ปรัชญาของหลักสูตร

                        มุ่งพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้นำด้านวิชาการ และการวิจัย สู่ความเป็นเลิศทางการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

            วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

                        เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้

                        1) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่ทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ได้

                        2) เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำทางวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน

                        3) เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                        4) เป็นผู้มีทักษะสามารถแสวงหาความรู้ โดยประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพดังนี้

          -         ข้าราชการในหน่วยงานราชการต่างๆ

          -         ผู้บริหารหลักสูตรและการสอนในสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา

          -         ครู อาจารย์ผู้สอน บุคลากรในสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

          -         ศึกษานิเทศก์ ในการนิเทศการศึกษาด้านหลักสูตรและการสอน

          -         นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น และนักพัฒนาหลักสูตรในหน่วยงานต่างๆ

          -         ที่ปรึกษาด้านการศึกษาตามหน่วยงาน สถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

        -         บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับทางการศึกษา

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Curriculum and Instruction

 

ชื่อปริญญาบัตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน)

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   Master of Education (Curriculum and Instruction)

 

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    M.Ed. (Curriculum and Instruction)

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

 

            แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์                                                 

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                           N/C      

หมวดวิชาพื้นฐาน                                                  6          หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ                                                    18         หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                                                    3          หน่วยกิต

หมวดวิชาฝึกปฏิบัติงาน                                          -           หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                         12         หน่วยกิต

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร            39         หน่วยกิต           

 

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                           N/C      

หมวดวิชาพื้นฐาน                                                  6          หน่วยกิต

หมวดวิชาบังคับ                                                    18         หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือก                                                    9          หน่วยกิต

หมวดวิชาฝึกปฏิบัติงาน                                          -           หน่วยกิต

วิทยานิพนธ์                                                         6          หน่วยกิต

 

 

รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร            39         หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน 

EDC5101           ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิต                                                            N/C

                                   

หมวดวิชาพื้นฐาน

EDC5102           สถิติและคอมพิวเตอร์เพื่อการวิจัยทางการศึกษา                                   3          (3-0-6)

EDC5103           ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา                                                           3          (3-0-6)

EDC5104           ประกันคุณภาพการศึกษา                                                                3          (3-0-6)

                                   

หมวดวิชาบังคับ

EDC6101           ปรัชญาและจิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้                                                    3          (3-0-6)

EDC6102           การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้                                            3          (3-0-6)

EDC6103           การบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน                                  3          (3-0-6)

EDC6104           การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน                                           3          (3-0-6)

EDC6105           หลักการศึกษาและการเรียนรู้                                                          3          (3-0-6)

EDC6106           นวัตกรรมและการประเมินผลการศึกษา                                              3          (3-0-6)

                       

หมวดวิชาเลือก

EDC6201           การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการฝึกอบรม                                        3          (3-0-6)

EDC6202           ภาษาและวัฒนธรรม                                                                      3          (3-0-6)

EDC6203           การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิด                                         3          (3-0-6)

EDC6204           การวิจัยพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน                                      3          (3-0-6)

EDC6205           การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้สู่อาเซียน                                3          (3-0-6)

EDC6206           การนิเทศเพื่อการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน                         3          (3-0-6)

EDC6207           ความเป็นครู                                                                                 3          (2-4-6)

EDC6208           การออกแบบการเรียนการสอนตามหลักศาสนา                                    3          (3-0-6)

EDC6209           การวิจัยเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้                              3          (3-0-6)

                                   

 

 

หมวดวิชาฝึกปฏิบัติงาน

 

EDC6301           การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1                                                          3          (0-18-9)

EDC6302           การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 2                                                          3          (0-18-9)

                                   

วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์

 

สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์

EDC7501           วิทยานิพนธ์                                                                                 12         หน่วยกิต

 

            สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

 

EDC7502           การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์                                           6          หน่วยกิต

 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

            (1) สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ. ให้การรับรอง หรือ

            (2) เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ. ให้การรับรอง  หรือ   

            (3) เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากที่ได้ศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

            (4) ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะราย และ

(5) มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

ขั้นตอนที่ 1

 

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน

 และกรอกเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนทังหมด

ขั้นตอนที่ 2
  • ผู้สมัครเรียน กรอกใบสมัครเรียน ,แบบฟอร์มเลือกแผนการเรียน(บว.01)
  • เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครครบแล้ว ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโท 4,000 บาท) ไปชำระเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3

มื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )
โดยถ่ายรูปสำเนาใบจ่ายเงินธนาคาร และแนบไฟล์ส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับ (การส่งหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของทางมหาวิทยาลัย)
 
ขั้นตอนที่ 4
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1 ใบสมัครเรียน,ใบแบบฟอร์มยืนยันเลือกแผนการเรียน (บว.01)
2 สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4 สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา(ใบปริญญา และ transcript)ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5 รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
6 กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทน 3 ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 
ขั้นตอนที่ 5
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาโท)      
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อเอกสารถึงทางมหาลัยแล้ว จะติดต่อนิสิตเพื่อแจ้งรายละเอียดการเรียน
(ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
 - ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 0905528393
 - ติดต่อ น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
 - Line ID Offical : @westernonline

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

 

สาขาหลักสูตรและการสอน

39

24 เดือน

140,000

10,000

 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท 

- อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
ติดต่อ น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
- Line ID Offical : @westernonline

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 088-2783844 , 088-8384153