Menu

         ความสำคัญของหลักสูตร

นับแต่บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมจำนวนมาก ตามปรัชญาการศึกษาที่ว่า “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะยึดเป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป

            ระยะเวลาและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านความคิด วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาเจริญรุกหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและรวดเร็ว ความจำเป็นในการสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อก้าวให้ทันและก้าวล้ำกับพัฒนาการของสังคมให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สร้างสรรค์สังคมที่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาและจิตสำนึกแห่งจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีงาม

ปรัชญาของหลักสูตร

            พัฒนานิสิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิขาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

            วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

            บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้

            1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน

            2) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

            3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลการวิจัยใช้เพื่อพัฒนางาน

            4) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

            5) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

            6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

            7) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

            8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

            9) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม

            10) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

            11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

            12) ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรงและการบริหารการประกันภัย รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในสาขานั้นๆหรือประกอบอาชีพอิสระ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Master of Business Administration Program

 

ชื่อปริญญาบัตร

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)      บธ.ม.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   Master of Business Administration

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)    M.B.A 

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร

1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์

            หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)

            หมวดวิชาเฉพาะ                                                               24        หน่วยกิต

            หมวดวิชาเลือก                                                                -           หน่วยกิต

            วิทยานิพนธ์                                                                     12         หน่วยกิต

                                    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                        36         หน่วยกิต

            2) แผน ข ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์

            หมวดวิชาเสริมพิ้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)      

            หมวดวิชาเฉพาะ                                                               24         หน่วยกิต

            หมวดวิชาเลือก                                                                6          หน่วยกิต

            การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์                               6          หน่วยกิต

 

                                    รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร                        36         หน่วยกิต

หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน

 

BA5001             พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ                                                                        N/C

BA5002             ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ                                                             N/C

 

หมวดวิชาบังคับ

 

BA6101             ระเบียบวิธีวิจัย                                                                                          3 (2-4-6)

BA6102             ทฤษฎีองค์การและการจัดการ                                                                      3 (3-0-6)          

BA6103             การบริหารทรัพยากรมนุษย์                                                                         3 (3-0-6)

BA6104             ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                                                    3 (3-0-6)

BA6105             การบริหารการตลาด                                                                                  3 (3-0-6)

BA6106             ธุรกิจระหว่างประเทศ                                                                                 3 (3-0-6)

BA6107             การบริหารการเงินและการบัญชี                                                                    3 (3-0-6)

BA6108             การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                3 (3-0-6)

 

หมวดวิชาเอกเลือก

1.กลุ่มวิชาการตลาดและการจัดการ

 

BA6201             การบริหารการผลิต                                                                                   3 (3-0-6)

BA6202             พฤติกรรมผู้บริโภค                                                                                    3 (3-0-6)

BA6203             การตลาดระหว่างประเทศ                                                                            3 (3-0-6)

BA6204             การส่งเสริมการตลาด                                                                                 3 (3-0-6)

BA6205             สัมมนาการตลาด                                                                                      3 (3-0-6)

BA6206             การพัฒนาองค์การ                                                                                    3 (3-0-6)

BA6207             การออกแบบองค์การ                                                                                 3 (3-0-6)

BA6208             การฝึกอบรมและการพัฒนา                                                                         3 (3-0-6)

BA6209             สัมมนาทางการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์                                          3 (3-0-6)

BA6210             การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์                                                                  3 (3-0-6)

BA6211             การวิจัยและการจัดการการตลาดยุคใหม่                                                        3 (3-0-6)

BA6212             การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่                                                          3 (3-0-6)

BA6213             การบริหารลูกค้าสัมพันธ์                                                                             3 (3-0-6)

BA6214             กลยุทธ์ธุรกิจ SMES                                                                                  3 (3-0-6)

BA6215             องค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารธุรกิจ                                                              3 (3-0-6)

BA6216             สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1                                                                             3 (3-0-6)

BA6217             สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2                                                                             3 (3-0-6)

 

2.กลุ่มวิชาบัญชีและการเงิน

 

BA6218             การเงินระหว่างประเทศและตลาดการเงิน                                                        3 (3-0-6)          

BA6219             การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุน                                                                3 (3-0-6)

BA6220             สถาบันการเงินและตลาดการเงิน                                                                   3 (3-0-6)

BA6221             สัมมนาทางการเงิน                                                                                    3 (3-0-6)

BA622               การบัญชีระหว่างประเทศและภาษีอากร                                                          3 (3-0-6)

BA6223             การตรวจสอบภายใน                                                                                 3 (3-0-6)

BA6224             การสอบบัญชี                                                                                          3 (3-0-6)

BA6225             สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี                                                            3 (3-0-6)

BA6226             การจัดการการเงินสำหรับ SMEs                                                                  3 (3-0-6)

BA6227             กลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการ                                                3 (3-0-6)

BA6228             สัมมนาธุรกิจ SMEs                                                                                   3 (3-0-6)

BA6229             หลักการการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์                                                3 (3-0-6)

BA6230             องค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารธุรกิจ                                                              3 (3-0-6)

BA6231             สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1                                                                             3 (3-0-6)

BA6232             สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2                                                                             3 (3-0-6)                                                                                              

วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์

            1) สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์

PA7501             วิทยานิพนธ์                                                                                             12 หน่วยกิต

            2) สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์

 

PA7502             การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์                                                       6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

-เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

-เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากที่ได้ศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ

-มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ขั้นตอนที่ 1

ดาวน์โหลดใบสมัคร ระดับปริญญาโท

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเลือกแผนการเรียน (บว.01)

และกรอกเอกสารการสมัครให้ครบถ้วนทังหมด

ขั้นตอนที่ 2
  • ผู้สมัครเรียน กรอกใบสมัครเรียน ,แบบฟอร์มเลือกแผนการเรียน(บว.01)
  • เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครครบแล้ว ให้ผู้สมัครนำแบบฟอร์มการชำระเงิน (ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาโท 4,000 บาท) ไปชำระเงิน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน

ขั้นตอนที่ 3

มื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )
โดยถ่ายรูปสำเนาใบจ่ายเงินธนาคาร และแนบไฟล์ส่งทาง E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับ (การส่งหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของทางมหาวิทยาลัย)
 
ขั้นตอนที่ 4
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1 ใบสมัครเรียน,ใบแบบฟอร์มยืนยันเลือกแผนการเรียน (บว.01)
2 สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3 สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4 สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา(ใบปริญญา และ transcript)ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5 รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
6 กรณีเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล หรือเอกสารอื่นที่ใช้แทน 3 ฉบับ
สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 
ขั้นตอนที่ 5
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาโท)      
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อเอกสารถึงทางมหาลัยแล้ว จะติดต่อนิสิตเพื่อแจ้งรายละเอียดการเรียน
(ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
 - ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 0905528393
 - ติดต่อ น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
 - Line ID Offical : @westernonline

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

 

สาขาบัญชีและการเงิน

36

14 เดือน

140,000

10,000

 
 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท 

- อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
ติดต่อ น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482
- Line ID Offical : @westernonline

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 088-2783844 , 088-8384153