Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Public Health Program (E-Learning Based Distance Education)


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย                สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ                     ส.บ.

ภาษาอังกฤษ           Bachelor of Public Health

ชื่อย่อ                      B.P.H.


 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้

(1) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการเพื่อการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

(4) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

(5) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

(6) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้าและนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(7) มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

(8) มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค เป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หน่วยกิต
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   1.2 กลุ่มวิชาภาษ 15 หน่วยกิต
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  103   หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต
   2.1.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
   2.2.1 รายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 20 หน่วยกิต
   2.2.3 รายวิชาชีพ 14 หน่วยกิต
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต
รวม 139  หน่วยกิต

หลักสูตรสารณสุขศาสตรบัณฑิต   สาขา สาธารณสุขชุมชน 

หมวดศึกษาทั่วไป       30       หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  9  หน่วยกิต

SO1001  พลังอำนาจแห่งชาติ   3 (3-0-6)
SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ  3 (3-0-6)
HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 3 (3-0-6)
HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
HU1003 ทักษะชีวิต 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา    15       หน่วยกิต

TH1001  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
EN1002  ภาษาอังกฤษ 2   3 (3-0-6)
EN2003 ภาษาอังกฤษ 3   3 (3-0-6)
EN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์           6          หน่วยกิต

IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า  3 (3-0-6)
ST3001  สถิติเพื่อการวิจัย 3 (3-0-6)

 

หมวดวิชาเฉพาะ  103     หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 58  หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  24  หน่วยกิต

SC1109 ชีววิทยาทั่วไปสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1110 เคมีทั่วไปสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1111 เคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ 3 (3-0-6)
SC1112  ฟิสิกส์ทั่วไป   3 (3-0-6)
SC1113 ชีวเคมีสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1114 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1115 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1116 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)

กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข    20       หน่วยกิต

PH1101 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2 (2-0-4)
PH2102 ชีวสถิติ 3 (3-0-6)
PH2103 วิทยาการระบาด 2 (2-0-4)
PH2104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2 (2-0-4)
PH2105 โภชนศาสตร์และการสุขาภิบาลอาหาร 2 (2-0-4)
PH2106 อนามัยสิ่งแวดล้อม   3 (3-0-6)
PH2107 อนามัยชุมชน 2 (2-0-4)
PH2108 การบริหารงานสาธารณสุข 2 (2-0-4)
PH3109  การวิจัยทางสาธารณสุข 2 (2-0-4)

  

กลุ่มวิชาชีพ 14    หน่วยกิต

PH3110 การปฐมพยาบาล 3 (3-0-6)
PH3111  การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH3112  การวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH4113   การพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข  3 (3-0-6)
PH4114 สัมมนา ประเด็น และแนวโน้มทางการสาธารณสุข   2 (0-12-6)
PH4115 เตรียมสหกิจศึกษา / ฝึกปฏิบัติงาน  NC (2-0-4)
PH4116  สหกิจศึกษา  NC (2-0-4)
PH4117 ฝึกปฏิบัติงาน NC (2-0-4)

กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30  หน่วยกิต

PH2201 วัฒนธรรมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ 3 (3-0-6)
PH2202 การจัดการบริการปฐมภูมิ  3 (3-0-6)
PH2203 การส่งเสริมสุขภาพ 3 (3-0-6)
PH3204  การควบคุมและป้องกันโรค 3 (3-0-6)
PH3205 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH3206 อนามัยครอบครัว 3 (3-0-6)
PH3207 สุขภาพจิตชุมชน 3 (3-0-6)
PH3208 ทันตสาธารณสุขชุมชน 3 (3-0-6)
PH3209 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH3210 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ 3 (3-0-6)

หมวดวิชาเลือกเสรี หน่วยกิต 

PH4401 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (0-8-4)
PH4402  การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
PH4403  การจัดการฝึกอบรม    2 (1-2-3)
PH4404 การพัฒนาบุคลกิภาพ  3 (1-6-5)
PH4405 พลวัตรกลมุ่งและการทำงานเป็นทีม 3 (3-0-6)
PH4406 การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 2 (1-2-3)
PH4407 ลีลาศและกิจกรรมเข้าจังหวะ 2 (1-2-3)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา  ตรีจาก    สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขา สาธารณสุขชุมชน

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

139

36 เดือน

198,000

5,500

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

30 เดือน

165,000

5,500

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี 

- อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
- ติดต่อ น.ส.เพลินพิศ สุธี  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
- Line ID Offical : @westernonline

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82