Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต

ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Law Program


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย (เต็ม): นิติศาสตรบัณฑิต

ภาษาไทย (ย่อ): น.บ.

ภาษาอังกฤษ (เต็ม): Bachelor of Laws

ภาษาอังกฤษ (ย่อ): LL.B.


 ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มุ่งผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน

มุ่งให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

มุ่งให้บัณฑิตมีพื้นฐานความรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

หมวดวิชา

 

เกณฑ์ สกอ.
(หน่วยกิต)

 

หลักสูตรปรับปรุง
(หน่วยกิต)

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 

ไม่น้อยกว่า 30

 

30 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 

 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

 

 

 

 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา

 

 

 

15 

1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 

 

 

6

2. หมวดวิชาเฉพาะ

 

ไม่น้อยกว่า 84

 

96

2.1 กลุ่มวิชาบังคับ

 

 

 

86

2.2 กลุ่มวิชาเลือก

 

 

 

10

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

 

 

 

6

รวม

 

ไม่น้อยกว่า 120

 

132

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

SO1001                  พลังอำนาจแห่งชาติ

SO1002                  สมรรถนะในการประกอบอาชีพ

 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HU1001                  หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

HU1002                  ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต

TH1001                  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

EN1001                  ภาษาอังกฤษ 1

EN1002                  ภาษาอังกฤษ 2 วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษ 1

EN2003                  ภาษาอังกฤษ 3 วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษ 2

EN2004                  ภาษาอังกฤษ 4 วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษ 3

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6 หน่วยกิต

MA1001                  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

SC1001                  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

IT1001          สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

 หมวดวิชาเฉพาะ

      กลุ่มวิชาบังคับ 86 หน่วยกิต

LA1201                  กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป

LA1202                  หลักกฎหมายมหาชน

LA1203                  ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายต่างประเทศ

LA2204                  กฎหมายรัฐธรรมนูญ

LA2205                  กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา

LA2206                  กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน

LA2207                  กฎหมายลักษณะหนี้

LA2208                  กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้

LA2209                  กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

LA2210                  กฎหมายอาญา: ภาคความผิด วิชาบังคับก่อน กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป

LA2211                  เอกเทศสัญญา 1: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ

LA2212                  เอกเทศสัญญา 2: ตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของใน คลังสินค้าประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ จ้างแรงงานจ้างทำของและรับขน

LA2213                  กฎหมายลักษณะประกันภัย

LA2214                  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด

LA3215                  กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ

LA3216                  กฎหมายลักษณะครอบครัว

LA3217                  กฎหมายลักษณะมรดก

LA3218                  กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท

LA3219                  พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย

LA3220                  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

LA3221                  กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วิชาบังคับก่อน : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1

LA3222                  กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

LA3223                  กฎหมายลักษณะพยาน

LA3224                  กฎหมายล้มละลาย

LA3225                  กฎหมายปกครอง

LA3226                  กฎหมายแรงงานและประกันสังคม

LA4227                  นิติปรัชญา

LA4228                  หลักวิชาชีพนักกฎหมาย

LA4229                  กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

LA4230                  กฎหมายภาษีอากร

LA4231                  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง

LA4232                  กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล

กลุ่มวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต

LA4333                  กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ

LA4334                  กฎหมายเกี่ยวกับรัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง

LA4335                  กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

LA4336                  กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น

LA4337                  สัมมนากฎหมายมหาชน

LA4338                  กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ

LA4339                  กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและคุ้มครองผู้บริโภค

LA4340                  กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

LA4341                  กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชน

LA4342                  กฎหมายศุลกากร

LA4343                  กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม

LA4344                  กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน

LA4345                  กฎหมายว่าด้วยการเงินและการธนาคาร

LA4346                  นิติเวชศาสตร์

LA4347                  สืบสวนและสอบสวน

LA4348                  ว่าความและศาลจำลอง

LA4349                  การใช้และการตีความกฎหมาย

LA4350                  ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย

LA4351                  กฎหมายอิสลาม

LA4352                  กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ

LA4353                  กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ

LA4354                  กฎหมายทะเล

LA4355                  กฎหมายพาณิชย์นาวี

LA4356                  อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา

LA4357                  กฎหมายเกี่ยวกับความผิดเด็กและเยาวชน

LA4358                  กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

LA4359                  กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

LA4360                  กฎหมายสหภาพยุโรป

LA4361                  วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ

LA4362                  กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ

LA4363                  กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคม

LA4364                  การร่างและตีความสัญญาธุรกิจ

LA4365                  การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ

LA4366                  กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

LA4367                  สัญญาระหว่างประเทศ

LA4368                  กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา

LA4369                  การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

LA4370                  กฎหมายเกี่ยวกับการเงินในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ

LA4371                  กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ

LA4372                  กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ

LA4373                  กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์

 

หมวดวิชาเลือกเสรี

 เลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน หน่วยกิต

- ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและการสมัครเข้าเป็นนิสิต ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด

- วิธีการคัดเลือก ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือผ่านการคัดเลือกรวมทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

- มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เข้าเป็นนิสิตโดยอาจโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได้รับการศึกษามาแล้ว และเป็นรายวิชาที่ได้ระดับขั้นไม่ต่ำกว่า โดยรายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารการสมัคร
 
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครเรียน กรอกใบสมัครเรียน ,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน)
เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครครบแล้วให้ผู้สมัครนำ  แบบฟอร์มการชำระเงิน (ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาตรี 3,500บาท)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน 
 
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )
โดยถ่ายรูปสำเนาใบจ่ายเงินธนาคาร และแนบไฟล์ส่งทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับ (การส่งหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของทางมหาวิทยาลัย)
 
ขั้นตอนที่ 4
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1.ใบสมัครเรียน,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน)
2.สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
(ใบ รบ. และ ใบปริญญา หรือ transcript)   ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
6.กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 3 ฉบับ
7.สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )  1 ฉบับ สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 
ขั้นตอนที่ 5
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาตรี)      
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โดยดาวน์โหลด แบบฟอร์มส่งไปรษณีย์สมัครเรียนป.ตรี
 
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อเอกสารถึงทางมหาลัยแล้ว จะติดต่อนิสิตเพื่อแจ้งรายละเอียดการเรียน
(ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
- ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 0905528393
- ติดต่อ น.ส.เพลินพิศ สุธี  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
- Line ID Offical : @westernonline

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

132

36 เดือน

162,000

4,500

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

30 เดือน

135,000

4,500

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี 

- อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
- ติดต่อ น.ส.เพลินพิศ สุธี  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
- Line ID Offical : @westernonline

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 088-2783844 , 088-8384153