Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Business Administration Program in Marketing


ชื่อปริญญา

ภาษาไทย                บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

ชื่อย่อ                     บช.บ.

ภาษาอังกฤษ           Bachelor of Business Administration (Marketing)

ชื่อย่อ                     B.B.A.(Marketing)

หลักการและเหตุผล

- เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท  พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท  ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ  เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ

หมวดวิชา   หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30
    1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
9
    1.2) กลุ่มวิชาภาษา      15
    1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน              84
   2.1) กลุ่มวิชาแกน 33
   2.2) กลุ่มวิชาเอก 36
   2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา  15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6
รวม 120

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

(เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)

1.1  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

SO1001                  พลังอำนาจแห่งชาติ

SO1002                  สมรรถนะในการประกอบอาชีพ

1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

HU1001                  หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ

HU1002                  ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม

1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต

TH1001                  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

EN1001                  ภาษาอังกฤษ 1

EN1002                  ภาษาอังกฤษ 2

EN2003                  ภาษาอังกฤษ 3

EN2004                  ภาษาอังกฤษ 4

1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

MA1001                  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน

SC1001                  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา

IT1001                    สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ

2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 39 หน่วยกิต

AC1101                  หลักการบัญชีเบื้องต้น

AC2102                  การบัญชีเพื่อการจัดการ

BU2101                  การภาษีอากร

BU3102                  การวิจัยธุรกิจ

CO1101                  หลักการสารสนเทศทางธุรกิจ

EC2101                  หลักเศรษฐศาสตร์

FI2101                   การเงินธุรกิจ

LA2101                  กฎหมายธุรกิจ

MG1101                 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์

MG4102                 การจัดการการปฏิบัติการ

MG4103                 การจัดการเชิงกลยุทธ์

MK2101                  หลักการตลาด

ST3101                  สถิติธุรกิจ

2.2  กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต

MK2202                  นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา

MK2203                  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ

MK3204                  การจัดการช่องทางการตลาด

MK3205                  การจัดการการตลาด

MK3206                  พฤติกรรมผู้บริโภค

MK3207                  การตลาดระหว่างประเทศ

MK4210                  การวิจัยการตลาด

MK4211                  การสัมมนาทางการตลาด

MK4212                  กลยุทธ์การตลาด

MK4315                  การจัดการการค้าปลีก

2.3 หมวดวิชาโท เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบจำนวน 15 หน่วยกิต

3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน  6 หน่วยกิต

คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา  ตรีจาก    สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

120

36 เดือน

144,000

4,000

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

24 เดือน

96,000

4,000

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร

ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี 

- อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393
- ติดต่อ น.ส.เพลินพิศ สุธี  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
- Line ID Offical : @westernonline

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82