Menu

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ป.โท

วิธีการดูปฏิทินการศึกษา การสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ป.โท

วิธีการดูแผนการเรียน ป.ตรี

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ป.ตรี

วิธีการเลือกรายวิชาขาดสอบ

วิธีตรวจสอบผลการเรียน ปริญญาตรี

วิธีการขอย้ายสาขา ย้ายสนามสอบ หนังสือรับรอง ระดับปริญญาโท

วิธีการขอย้ายสาขา ย้ายสนามสอบ ระดับปริญญาตรี

วิธีการขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี

วิธีตรวจสอบยอดชำระเงิน ปริญญาตรี

วิธีดูแผนการเรียน ป.โท

วิธียื่นเอกสารขอจบ ปริญญาตรี

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 088-2783844 , 088-8384153