Menu

ปฎิทินการศึกษา 

หลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

รายละเอียด

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ดูรายละเอียดหลักสูตร

วิธีสมัครเรียน 

ขั้นตอนการสมัครเรียนที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียด

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 วิธีสมัครเรียน เลือกได้ 2 วิธี

  • 1.สมัครเรียนออนไลน์

  • 2.มาสมัครเรียนโดยตรงที่มหาวิทยาลัย

          (ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
          - ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย
            โทร.088-2783844 , 090-5528393
          - ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
            โทร.088-7509481,088-7509482
          - Line ID Offical : @westernonline

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมหลักฐานการสมัคร

  • ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1.ใบสมัครเรียน,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน)
2.สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
(ใบ รบ. และ ใบปริญญา และ transcript)  
ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5.ใบเลือกแผนการเรียน บว.01 (สำหรับระดับปริญญาโท)
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
7.กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 3 ฉบับ
8.สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )  1 ฉบับ สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ขั้นตอนที่ 3 ส่งใบสมัคร และหลักฐานการสมัครในขั้นตอนที่ 2 มาที่

  • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล       
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

        วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

         มหาวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ผู้สอนออนไลน์เพื่อให้นิสิตสามารถทั้งปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน-นิสิต, นิสิต-นิสิต โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นแกนกลางและมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาดูแลการเรียนของนิสิตเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษาในเวลาที่เหมาะสมผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม หาความรู้ประกอบการเรียนจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย /ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Library) ซึงมีตำราอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ออนไลน์และฐานข้อมูลทางวิชาการอื่นๆได้.

 

NEWS & ACTIVITIES

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนาวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย วิทยาเขตวัชรพล โดยมี ท่าน รศ.ดร. สืบพงษ์ สุขสม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท ร่วมด้วย ท่านอาจารย์บุญมาก กันหาสาย รอง ผอ. วกค.ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร ท่านอาจารย์ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์ รอง ผอ. วกค.ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอน อาจารย์สมญา บาททอง ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล มาให้ความรู้ด้านระบบและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินการจัดการศึกษาในระบบทางไกล

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินการจัดการศึกษาในระบบทางไกลหรือวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ และสำนักงานวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 1 วิทยาเขตวัชรพล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ภาพบรรยากาศการบรรยายสด วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

ภาพบรรยากาศการบรรยายสด วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 14-15 ตุลาคม 2560

ภาพบรรยากาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14-15 ตุลาคม 2560 

ระบบสนับสนุน

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82