Menu

ปฎิทินการศึกษา 

หลักสูตรทางไกลผ่านระบบเครือข่าย

รายละเอียด

เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และปริญญาโท

ดูรายละเอียดหลักสูตร

วิธีสมัครเรียน 

ขั้นตอนการสมัครเรียนที่ง่ายสะดวกรวดเร็ว

รายละเอียด

General

Here, wed like to show you how JSN Solid can be utilized for multiple kinds of websites, staring from simple personal website ending with professional news portal. All content are fictions and serves for demo purpose only.

 • News Portal / Online magazine
 • Personal website / Blog
 • Corporate website / Service providers
 • Community website / Fan clubs
 • Online shops

Here are some real life examples of JSN Solid.

ขั้นตอนการสมัครเรียน

ขั้นตอนที่ 1 วิธีสมัครเรียน เลือกได้ 2 วิธี

 • 1.สมัครเรียนออนไลน์

 • 2.มาสมัครเรียนโดยตรงที่มหาวิทยาลัย

          (ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
          - ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย
            โทร.088-2783844 , 090-5528393
          - ติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัคร
            โทร.088-7509481,088-7509482
          - Line ID Offical : @westernonline

ขั้นตอนที่ 2 เตรียมหลักฐานการสมัคร

 • ดาวน์โหลดใบสมัคร

ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1.ใบสมัครเรียน,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน)
2.สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
(ใบ รบ. และ ใบปริญญา และ transcript)  
ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5.ใบเลือกแผนการเรียน บว.01 (สำหรับระดับปริญญาโท)
6.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
7.กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 3 ฉบับ
8.สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )  1 ฉบับ สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย

ขั้นตอนที่ 3 ส่งใบสมัคร และหลักฐานการสมัครในขั้นตอนที่ 2 มาที่

 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์

ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล       
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย

        วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

         มหาวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ผู้สอนออนไลน์เพื่อให้นิสิตสามารถทั้งปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน-นิสิต, นิสิต-นิสิต โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นแกนกลางและมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษาดูแลการเรียนของนิสิตเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษาในเวลาที่เหมาะสมผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม หาความรู้ประกอบการเรียนจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย /ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Library) ซึงมีตำราอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ออนไลน์และฐานข้อมูลทางวิชาการอื่นๆได้.

 

NEWS & ACTIVITIES

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560

วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย จัดงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ภาคเรียนที่ 1 วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องสัมมนาวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย วิทยาเขตวัชรพล โดยมี ท่าน รศ.ดร. สืบพงษ์ สุขสม รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานเปิดงานและให้โอวาท ร่วมด้วย ท่านอาจารย์บุญมาก กันหาสาย รอง ผอ. วกค.ส่วนงานบริการข้อมูลข่าวสาร ท่านอาจารย์ศิโรรัตน์ เพชรกันจันทร์ รอง ผอ. วกค.ส่วนงานพัฒนาการเรียนการสอน อาจารย์สมญา บาททอง ส่วนงานทะเบียนและประมวลผล มาให้ความรู้ด้านระบบและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในครั้งนี้

ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินการจัดการศึกษาในระบบทางไกล

ภาพบรรยากาศ การตรวจประเมินการจัดการศึกษาในระบบทางไกลหรือวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย นำโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุพรรณี สมบุญธรรม พร้อมคณะ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคารทันตแพทย์ศาสตร์ และสำนักงานวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ชั้น 1 วิทยาเขตวัชรพล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

ภาพบรรยากาศการบรรยายสด วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560

ภาพบรรยากาศการบรรยายสด วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล

ภาพบรรยากาศการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันเสาร์ที่ 14-15 ตุลาคม 2560

ภาพบรรยากาศ การสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 14-15 ตุลาคม 2560 

Here should be the presentation of JSN ImageShow,
but it is not installed on your website.

Free Download Now

Easy to start

Easy to Start

One of the fastest and easiest ways to learn template is to install sample data and start playing with it. JSN Solid provides unique mechanism of installing sample data directly on your current website. Just few steps and the demo website is here.

More about easy start

Painless Configuration

Painless Configuration

All JoomlaShine templates can be effortlessly configured by template parameters. In template setting page, you will find 40+ template parameters arranged into logical groups for convenient operation. All parameters are equipped with description text for easier understanding.

More about configuration

Flexible layout

Flexible layout

JSN Solid provides 36+ module positions allowing you to have multiple layout configurations. Module positions are designed in smart way to cover all possible spot where you might want to put content. You can specify width of both overall layout and specific columns conveniently via template parameters.

More about layout

Multiple Color Variations

Color Variations

JSN Solid provides 6 major colors variation for your taste. Each color variation covers not only the main background, but also color of drop-down menu, links, table's header and some others.

More about color variations

Versatile Menu Styles

Menu Styles

JSN Solid provides 5 menu styles to present your website navigation. The default Joomla! built-in menu module is utilized, so you don't need to install any external menu modules.

More about menu styles

Comprehensive Typography

Comprehensive typography

JSN Solid was developed with extreme focus on typography and we believe it provides the most comprehensive content presentation capability. Headings, text, links, tables, images, everything was designed with high level of refinement.

More about typography

Excellent Mobile Support

Comprehensive typography

All JoomlaShine.com templates have special built-in design optimized for modern mobile devices iPhone, Android and Windows Mobile-based.

Unlike other template providers, we do not develop something that looks like a mobile app with heavy menu and animation. We built compact and lightweight version of the template preserving the whole original look-and-feel.

More about mobile support

Native RTL Support

RTL Support

All JoomlaShine templates are equipped with native RTL layout support. We spent huge amount of time tweaking every tiny details of the template to make it look absolutely awesome in RTL mode. Everything is horizontally-flipped including dropdown main menu and side menu.

More about RTL support

Cool Image Gallery

The image gallery you see on this website is another cool product JSN ImageShow from JoomlaShine.com. With flash technology applied, you get smooth experience and consistent performance in all browsers.

For mobile device, we have built special lightweight Javascript version, so you can be absolutely sure about images presentation.

More about image gallery

Manage Joomla easily

JSN PowerAdmin

When you install sample data template, you will have one more powerful extension to manage your Joomla site: JSN PowerAdmin. It provides spotlight search, giving results as you type. When you find the desired item, just click it to open the edit page.

JSN PowerAdmin allows you to have full control under your Joomla website in single screen. You can manipulate elements by using convenient GUI with drag-n-drop operations

More about JSN PowerAdmin

Great Docs & Support

Documentation

JSN Solid is equipped with documentation package that will help you with template utilization.

 • Configuration Manual

  This PDF document gives you detailed description of every template feature. You can print and use this document as a reference every time. You also can watch our playlist Template Configuration.
 • Customization Manual

  This PDF document gives you easy-to-understand instruction how to customize template elements to make it suites you or your client. You also can watch our playlist JoomlaShine Template Customization.

Support

When purchasing our products you are backed up with professional and timely support providing via:

 • Support Forum

  In the support forum we provide support for everyone who bought the PRO Edition of our products. Here you will get support from our support team as well as thousands of active members.
 • Dedicated Ticket Support

  Dedicated Ticket Support is for developers who bought PRO UNLIMITED Edition of our products. With ticket support we can investigate the issue in-depth and provide a solution much faster. 12-hour response time is guaranteed.


Read documentation online

Beautiful Design

JSN Solid has incredibly beautiful clean design with ultra flexible layout built-up from 28 module positions. The combination of 6 colors variation, 5 menu styles and 6 module styles results in a really remarkable website. In addition, super rich typography makes your content look stunning and clear for all users.

Read more: Layout - Colors Variation - Menu Styles - Typography - Module Styles Font Styles.

Stable Feature Rich Core

For us, JSN Solid is not just a template, but whole piece of software for which we spent more then 2 years. As the result you get ultra stable template with native RTL support and flawlessly running on IE6. Even more than that, there are multiple SEO & Accessibility features which make your website greatly visible for both search engines and people with disabilities.

Read more: RTL Layout Support - IE6 Support - SEO & Accessibility - Flash Gallery.

Dead-easy Configuration

You will be surprised how such a capable template can be so easily handled. Majority of template features are conveniently managed by over 40 template parameters. You dont have to be a CSS master or PHP guru. Just set parameters as you want and enjoy the result.

Read more: Template Parameters.

Outstanding Docs & Support

Even when the template is deadly easy to use, we still provide very comprehensive documentation package of 3 PDF documents. So its really hard to get things done wrong, but if even so, you can get timely and professional support from our team as well as friendly community.

Next Step: Download template documentation for free.

Cost Effective Solution

All the benefits is available for you for just 29$. Our ultimate goal is to offer you a solution that in turns must bring you much more profit. Even more, we provide 30-days money back guarantee, so this is absolutely risk-free. Just give it a try and you wont look back.

Next Step: Download JSN Solid.

ระบบสนับสนุน

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82