Menu

        ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 43 และมาตรา 81 ได้กำหนดให้รัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทิศทางในการปฏิรูปการศึกษาของไทยได้เน้นถึงสิทธิและหน้าที่ของผู้รับบริการทางการศึกษาในการที่จะได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาระดับอุดมศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ทั้งนี้รัฐต้องมีการกำกับและประสานให้สถาบันที่ทำหน้าที่ผลิตและพัฒนาครู ให้มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในการดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จดังกล่าวจะต้องมีการพัฒนาด้านการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา การมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรทางการศึกษาผู้บริการการศึกษาและอาจารย์ผู้สอนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ และการพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษาประกอบกับแนวทางและเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา
 
        มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับทิศทางการปฏิรูปการศึกษาดังกล่าว จึงได้จัดทำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตเพื่อเป็นยุทธศาสตร์รองรับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ซึ่งเป็นอีกกระบวนการหนึ่งในการส่งเสริมหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และอาจารย์ผู้สอน
 
        ปรัชญาของหลักสูตร
        พัฒนานิสิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิขาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ
 
        วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
        บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้
1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน
2) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลการวิจัยใช้เพื่อพัฒนางาน
4) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
5) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ
6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
7) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง
9) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม
10) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม
12) ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม
 
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารสถานศึกษา เป็นผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา อาจารย์ประจำสถาบันอุดมศึกษา นักวิชาการ ศึกษานิเทศก์ และนักวิจัยด้านการศึกษา
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Master of Education Program in Education Administration
 
ชื่อปริญญาบัตร
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Master of Education (Education Administration)
ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) M.Ed. (Education Administration)
1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
 
2) แผน ข ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์
หมวดวิชาเสริมพิ้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
ED5001 พื้นฐานการศึกษา N/C
ED5002 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ N/C
ED5003 ความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ N/C
ED5004 การศึกษาเปรียบเทียบ N/C
 
หมวดวิชาเอกบังคับ 24 หน่วยกิต
ED6101 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (2-4-6)
ED6102 หลักการและกระบวนการบริหารสถานศึกษา 3 (3-0-6)
ED6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
ED6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)
ED6105 นโยบายและการวางแผนการศึกษา 3 (3-0-6)
ED6106 การบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา 3 (3-0-6)
ED6107 จรรยาบรรณวิชาชีพสำหรับผู้บริหารการศึกษา 3 (3-0-6)
ED6108 การบริหารธุรการ การเงิน พัสดุ และอาคารสถานที่ 3 (3-0-6)
 
หมวดวิชาเอกเลือก ต้องศึกษาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต สำหรับแผน ข
ED6201 การพัฒนาหลักสูตร 3 (3-0-6)
ED6202 จิตวิทยาการบริหาร 3 (3-0-6)
ED6203 การนิเทศการศึกษา 3 (3-0-6)
ED6204 การจัดการศึกษานอกระบบ 3 (3-0-6)
ED6205 กฎหมายการศึกษา 3 (3-0-6)
ED6206 การบริหารการศึกษาแบบมีส่วนร่วม 3 (3-0-6)
ED6207 การสัมมนาการบริหารการศึกษา 3 (3-0-6)
ED6208 การบริหารการประชาสัมพันธ์และความสัมพันธ์ชุมชน 3 (3-0-6)
ED6209 กลยุทธ์การตัดสินใจสำหรับนักบริหาร 3 (3-0-6)
ED6210 การบริหารกิจการนักเรียน 3 (3-0-6)
ED6211 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
ED6212 ภาวะผู้นำทางการศึกษา 3 (3-0-6)
 
วิทยานิพนธ์ (สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก2 ทำวิทยานิพนธ์)
ED7501 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 
สารนิพนธ์ (สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์)
ED7502 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

2.เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

3.เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากที่ได้ศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

4.ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ

5.มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

 

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

 

สาขาบริหารการศึกษา

39

24 เดือน

140,000

10,000

 
 

ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท

อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393

ติดต่อ น.ส.ธมลวรรณ ธรรมทรงพร (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาโท) โทร.088-7509482

Line ID Offical : @westernonline

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82