Menu

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program (E-Learning Based Distance Education)

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

ชื่อย่อ ส.บ.

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health

ชื่อย่อ B.P.H.

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ระบบการศึกษาทางไกล) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้

(1) มีความรู้ความสามารถและทักษะทางวิชาการเพื่อการประกอบวิชาชีพ โดยสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้และศาสตร์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(2) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(3) เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

(4) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

(5) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ทั้งในชีวิตประจำวันและที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

(6) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ ติดตามความก้าวหน้าทั้งทางด้านวิชาการ เทคโนโลยีและวิทยาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้าและนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน รวมทั้งพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

(7) มีเจตคติที่ดีต่อการให้บริการแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ

(8) มีคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ ตลอดจนส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย เคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพในการบริหารจัดการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค เป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำสถาบันการศึกษา

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30   หน่วยกิต
   1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 9 หน่วยกิต
   1.2 กลุ่มวิชาภาษ 15 หน่วยกิต
   1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน  103   หน่วยกิต
   2.1 กลุ่มวิชาแกน 58 หน่วยกิต
   2.1.1 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
   2.2.1 รายวิชาพื้นฐานสาธารณสุข 20 หน่วยกิต
   2.2.3 รายวิชาชีพ 14 หน่วยกิต
   2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
   2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 15 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6   หน่วยกิต
รวม 139  หน่วยกิต

หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ 3 (3-0-6)

SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 3 (3-0-6)

HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 3 (3-0-6)

HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (3-0-6)

HU1003 ทักษะชีวิต 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต

TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)

EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)

EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)

EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6)

EN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3 (3-0-6)

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 (3-0-6)

ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 3 (3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต

กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต

SC1109 ชีววิทยาทั่วไปสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)

SC1110 เคมีทั่วไปสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)

SC1111 เคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ 3 (3-0-6)

SC1112 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 (3-0-6)

SC1113 ชีวเคมีสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)

SC1114 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)

SC1115 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)

SC1116 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)

กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข 20 หน่วยกิต

PH1101 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2 (2-0-4)

PH2102 ชีวสถิติ 3 (3-0-6)

PH2103 วิทยาการระบาด 2 (2-0-4)

PH2104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2 (2-0-4)

PH2105 โภชนศาสตร์และการสุขาภิบาลอาหาร 2 (2-0-4)

PH2106 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) PH2107 อนามัยชุมชน 2 (2-0-4) PH2108 การบริหารงานสาธารณสุข 2 (2-0-4) PH3109 การวิจัยทางสาธารณสุข 2 (2-0-4) กลุ่มวิชาชีพ 14 หน่วยกิต PH3110 การปฐมพยาบาล 3 (3-0-6) PH3111 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข 3 (3-0-6) PH3112 การวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุข 3 (3-0-6) PH4113 การพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข 3 (3-0-6) PH4114 สัมมนา ประเด็น และแนวโน้มทางการสาธารณสุข 2 (0-12-6) PH4115 เตรียมสหกิจศึกษา / ฝึกปฏิบัติงาน NC (2-0-4) PH4116 สหกิจศึกษา NC (2-0-4) PH4117 ฝึกปฏิบัติงาน NC (2-0-4) กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต PH2201 วัฒนธรรมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ 3 (3-0-6) PH2202 การจัดการบริการปฐมภูมิ 3 (3-0-6) PH2203 การส่งเสริมสุขภาพ 3 (3-0-6) PH3204 การควบคุมและป้องกันโรค 3 (3-0-6) PH3205 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3 (3-0-6) PH3206 อนามัยครอบครัว 3 (3-0-6) PH3207 สุขภาพจิตชุมชน 3 (3-0-6) PH3208 ทันตสาธารณสุขชุมชน 3 (3-0-6) PH3209 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 3 (3-0-6) PH3210 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ 3 (3-0-6) หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต PH4401 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (0-8-4) PH4402 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6) PH4403 การจัดการฝึกอบรม 2 (1-2-3) PH4404 การพัฒนาบุคลกิภาพ 3 (1-6-5) PH4405 พลวัตรกลมุ่งและการทำงานเป็นทีม 3 (3-0-6) PH4406 การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 2 (1-2-3) PH4407 ลีลาศและกิจกรรมเข้าจังหวะ 2 (1-2-3)

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ 2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ 3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร 5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน 7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

สาขา สาธารณสุขชุมชน

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

139

36 เดือน

198,000

5,500

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

30 เดือน

165,000

5,500

ติดต่อสอบถามข้อมูลการรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี - อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393 - ติดต่อ น.ส.เพลินพิศ สุธี (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481 - Line ID Offical : @westernonline

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82