Menu

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in General Management
 
ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป)
ชื่อย่อ บธ.บ. (การจัดการทั่วไป)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (General Management)
ชื่อย่อ B.B.A.(General Management)
 
หลักการและเหตุผล
1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการจัดการทั่วไปให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม และด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ
3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ
หมวดวิชา   หน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
30
    1.1) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
9
    1.2) กลุ่มวิชาภาษา      15
    1.3) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  6
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน              84
   2.1) กลุ่มวิชาแกน 33
   2.2) กลุ่มวิชาเอก 36
   2.3) กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา  15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี      6
รวม 120
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต (เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ
SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
 
1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2
EN2003 ภาษาอังกฤษ 3
EN2004 ภาษาอังกฤษ 4
 
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
MA1001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
SC1001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 39 หน่วยกิต
AC1101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
AC2102 การบัญชีเพื่อการจัดการ
BU2101 การภาษีอากร
BU3102 การวิจัยธุรกิจ
CO1101 หลักการสารสนเทศทางธุรกิจ
EC2101 หลักเศรษฐศาสตร์
FI2101 การเงินธุรกิจ
LA2101 กฎหมายธุรกิจ
MG1101 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
MG4102 การจัดการการปฏิบัติการ
MG4103 การจัดการเชิงกลยุทธ์
MK2101 หลักการตลาด
ST3101 สถิติธุรกิจ
 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต
MG2204 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
MG3205 การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากร
MG3206 การจัดการค่าตอบแทน และสวัสดิการ
MG3207 การออกแบบองค์การและการออกแบบงาน
MG3208 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
MG3209 ทฤษฎีองค์การ
MG4210 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
MG4211 การจัดทำและการบริหารโครงการ
MG4212 การจัดการสำนักงาน
MG4213 สัมมนาการจัดการ
 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
MG3301 การวิเคราะห์และการจำแนกตำแหน่งงาน
MG3302 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ
MG3303 ภาวะผู้นำ
MG3304 การสร้างทีมงานและการจูงใจ
MG3305 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม
MG4306 การจัดการการเปลี่ยนแปลง
MG4307 เทคนิคการให้คำปรึกษาและแนะนำ
MG4308 การสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ในองค์การ
MG4309 กลยุทธ์การเพิ่มผลิตภาพทรัพยากรมนุษย์
MG4310 พนักงานสัมพันธ์
 
หมวดวิชาโท
ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบจำนวน 15 หน่วยกิต
 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน 6 หน่วยกิต

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หน่วยกิต

ระยะเวลาในการศึกษา

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

สาขา การจัดการ

ตลอดหลักสูตร

ต่อเดือน

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

120

36 เดือน

144,000

4,000

กรณีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือ อนุปริญญา

24 เดือน

96,000

4,000

อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 090-5528393

น.ส.เพลินพิศ สุธี (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481

Line ID Offical : @westernonline

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82