Menu

          การศึกษาระดับอุดมศึกษาโดยเฉพาะระดับปริญญาตรี แม้ว่าจะมีสถาบันการศึกษาหลายแห่งทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดการศึกษาแต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในแต่ละปีจากสถิติผู้สนใจเรียนต่อระดับปริญญาตรีจำนวน 300,000 คนยังนับว่ามีจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับสัดส่วนของผู้สนใจเรียนต่ออยู่ในองค์กรต่างๆทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ บริษัท ห้างร้าน ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางรวมถึงเกษตรกรและผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีโอกาสเรียนต่อในระบบการศึกษาปกติ ด้วยข้อจำกัดเรื่องของการบริหารเวลาและการบริหารเงิน

          ผู้ที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรีมีประมาณการกันว่ามีอยู่จำนวนไม่น้อยกว่า 30 ล้านคน(บทสัมภาษณ์ของ ดร.กฤษณพงษ์ กีรติกร เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน 27 มีนาคม 2550) ซึ่งคนเหล่านี้เป็นโจทย์ท้าทายการจัดการศึกษายุคใหม่ที่จะตอบสนองความต้องการการเรียนต่อโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวก

          มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นตระหนักถึงข้อจำกัดของคนกลุ่มใหญ่ดังกล่าวซึ่งไม่สะดวกเดินทางมาเรียนเพื่ออำนวยความสะดวกโดยผู้เรียนสามารถเรียนได้จากทุกหนทุกแห่งโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่ ด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการลงทุนเกี่ยวกับระบบโครงข่ายภายในมหาวิทยาลัยที่จัดว่าสมบูรณ์เชื่อมต่อกันเป็นระบบโครงข่ายภายนอกของการสื่อสารแห่งประเทศไทย และบริษัททีโอทีคอร์ปอเรชั่น ในการรองรับระบบออนไลน์และออฟไลน์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนของผู้เรียนในหลักสูตรระดับปริญญาระบบการศึกษาทางไกลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีระบบการเรียนการสอนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลักและมหาวิทยาลัยพัฒนาตำราเพื่อการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองและแบบฝึกปฏิบัติเป็นสื่อเสริม

          การจัดการศึกษาทางไกล ถือเป็นภารกิจหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับความมีคุณธรรมจริยธรรม ในทุกเพศทุกวัยสามารถศึกษาเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมด้านเทคโนโลยีสาระสนเทศ ที่เอื้อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกหนทุกแห่งโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องเวลา ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ว่า “มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนสังคมและประเทศชาติด้วยอุดมการแห่ง ความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน” และพันธกิจที่ว่า “ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถสูงรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองมีคุณธรรมและจริยธรรมและมีทักษะในการสื่อสารที่มีคุณภาพเพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและธุรกิจระดับอุตสาหกรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ” และ “เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้กับประชาชนที่ห่างไกลและด้อยโอกาสทางการศึกษา มหาวิทยาลัยพยายามที่จะกระจายการศึกษาไปสู่ภูมิภาคให้มากขึ้น และเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนให้มีการศึกษาเพิ่มมากขึ้น” โดยมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร “พัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ พร้อมทั้งขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ผู้เรียนทุกวัย ด้วยการจัดทรัพยากร ปัจจัยเกื้อหนุน และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้”

ปรัชญา

“มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด”
 

ปณิธาน

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งเน้นสู่ความเป็นเลิศทาง คุณภาพการศึกษา สร้างคลังแห่งขุมปัญญาที่จะพัฒนาบุคคลให้เป็นศึกษิต คือ บัณฑิตที่เป็นปัญญาชน มีวิศัยทัศน์ที่กว้างไกล อันจะนำ ไปสู่การพัฒนาตน สังคม และประเทศชาติ ด้วยอุดมการณ์แห่งความร่วมมือยิ่งกว่าการแข่งขัน

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82