Menu

   แนะนำการเรียนการสอน การเข้าเรียน

ศึกษาการบรรยายโดยไม่จำกัดเวลาสถานที่จากบทเรียนออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตจำนวน15หน่วยการเรียน โดยนิสิตต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80% เพื่อเป็นผู้มีสิทธิในการเข้าทำการสอบปลายภาค(คิดคะแนนการเข้าเรียน)รับฟังการบรรยายเสริมสด 2-3 ครั้ง/ชุดวิชา ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยตนเองตามความประสงค์ตามตารางการบรรยายเสริมซึ่งกำหนดไว้ล่วงหน้าก่อนลงทะเบียน(ไม่คิดคะแนนการเข้ารับฟังการบรรยายเสริม)หากไม่สามารถรับฟังการบรรยายเสริมตามเวลาที่กำหนดได้ นิสิตสามารถเข้าฟังเทปไฟล์บรรยายได้ นิสิตจะต้องทำการทดสอบ(Test) ในทุกหน่วยการเรียนของทุกรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนโดยนิสิตสามารถทำการทดสอบในแบบทดสอบก่อนเรียน Pre-Test และแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test ได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (คิดคะแนนการสอบเฉพาะการทดสอบในแบบทดสอบหลังเรียน Post-Test)นิสิตต้องเข้าศึกษาไม่น้อยกว่า 80%

   การส่งรายงาน การบ้าน     

  • นิสิตต้องส่งรายงาน/ผลงาน/เข้าร่วมกิจกรรม(ถ้ามี) ตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ละแต่รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน การส่งรายงานอาจารย์อาจจะให้ส่งก่อนสอบปลายภาคหรือหลังสอบปลายภาค ตามที่อาจารย์ประจำรายวิชากำหนด
  • นิสิตต้องทำการบ้านประจำรายวิชาส่งตามที่อาจารย์ได้กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชาที่นิสิตลงทะเบียน วิธีส่งการบ้านประจำรายวิชาต้องส่งมายังเลขาคณะจะจัดส่งการบ้านให้กับอาจารย์ประจำรายวิชา

  การสอบปลายภาค

นิสิตจะต้องทำการสอบปลายภาคที่มหาวิทยาลัย/วิทยาเขตของมหาวิทยาลัย/ศูนย์บริการสารสนเทศของมหาวิทยาลัย/สถานที่ๆมหาวิทยาลัยกำหนดโดยแสดงหลักฐานส่วนบุคคลหลักฐานการลงทะเบียนและการชำระค่าลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบก่อนวันสอบ นิสิตที่พักอาศัยอยู่ในส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศที่ไม่มีศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยต้องกำหนดจังหวัดที่ต้องการเข้าสอบตั้งแต่สมัครเข้าเรียนและมหาวิทยาลัยจะประสานงานจัดหาสถานที่สอบและคณะกรรมการคุมสอบซึ่งมาตรฐานการสอบจะเป็นไปตามระเบียบ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น สำหรับกำหนดวันเวลาและสถานที่ในการจัดสอบมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นิสิตทราบ ภายในต้นเดือนของเดือนที่มีการสอบปลายภาค

*หมายเหตุ : ถ้ามีปัญหาไม่พบรายวิชาที่สอบ/ไม่มีชื่อเข้าสอบ ติดต่อ 02-563-5252 กด 0

 

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82