Menu

สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ป.ตรี

วิธีการย้ายสนามสอบ ระดับปริญญาตรี

วิธีการลงทะเบียนรายวิชาขาดสอบ

วิธีตรวจสอบผลการเรียน ปริญญาตรี

วิธีดูแผนการเรียน ระดับปริญญาตรี

วิธีการขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต ระดับปริญญาตรี

วิธียื่นเอกสารขอจบ ปริญญาตรี

วิธีการขอย้ายคณะสาขา ระดับปริญญาตรี

สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน ป.โท

วิธีการขอจบการศึกษา ระดับปริญญาโท

วิธีดูแผนการเรียน ระดับปริญญาโท

วิธีการขอหนังสือรับรองการเป็นนิสิต ระดับปริญญาโท

วิธีการลงทะเบียนรายวิชาขาดสอบ ระดับปริญญาโท

วิธีการตรวจสอบผลการเรียน ระดับปริญญาโท

วิธีการขอย้ายคณะสาขา ระดับปริญญาโท

วิธีการย้ายสนามสอบ ระดับปริญญาโท

No video file selected

วิธีการเข้าเรียนระบบ Cyber-U

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82