Menu

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ
2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
3.ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
4.กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร
5.ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
6.ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน
7.เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา
8.มีความรู้สามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดและกรอกเอกสารการสมัคร
 
ขั้นตอนที่ 2
ผู้สมัครเรียน กรอกใบสมัครเรียน ,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน)
เมื่อผู้สมัครกรอกใบสมัครครบแล้วให้ผู้สมัครนำ  แบบฟอร์มการชำระเงิน (ค่าสมัครเรียนระดับปริญญาตรี 3,500บาท)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน ชำระเงินผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ที่ระบุในแบบฟอร์มการชำระเงิน 
 
ขั้นตอนที่ 3
เมื่อผู้สมัครชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ท่านส่งหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )
โดยถ่ายรูปสำเนาใบจ่ายเงินธนาคาร และแนบไฟล์ส่งทาง email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรติดต่อกลับ (การส่งหลักฐานการจ่ายเงิน เพื่อให้ท่านขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตของทางมหาวิทยาลัย)
 
ขั้นตอนที่ 4
ผู้สมัครจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน ดังนี้
1.ใบสมัครเรียน,ใบคำร้องเทียบโอน(กรณีขอเทียบโอน)
2.สำเนาบัตรประชาชน  3  ฉบับ
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ฉบับ
4.สำเนาวุฒิการศึกษาที่ถูกต้องสมบูรณ์ ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
(ใบ รบ. และ ใบปริญญา หรือ transcript)   ถ่ายสำเนาด้านหน้า – ด้านหลัง (ถ้ามี) 3  ฉบับ
5.รูปถ่าย 1 นิ้ว 4 รูป (สุภาพเรียบร้อย สวมเสื้อคอปกสีขาว ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา)
6.กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 3 ฉบับ
7.สำเนาหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคาร ( Pay-in slip )  1 ฉบับ สำเนาเอกสารทุกฉบับที่ใช้สมัคร ให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องด้วย
 
ขั้นตอนที่ 5
ที่อยู่ในการจัดส่งเอกสารการสมัครเรียน
จ่าหน้าซองถึง 
อาจารย์ บุญมาก  กันหาสาย 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตวัชรพล (สมัครเรียน ปริญญาตรี)      
เลขที่4 หมู่11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบล ลาดสวาย อำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150  โดยดาวน์โหลด แบบฟอร์มส่งไปรษณีย์สมัครเรียนป.ตรี
 
ขั้นตอนที่ 6
เมื่อเอกสารถึงทางมหาลัยแล้ว จะติดต่อนิสิตเพื่อแจ้งรายละเอียดการเรียน
(ผู้สมัครสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้)
- ติดต่อ อาจารย์บุญมาก กันหาสาย (รอง ผอ.วกค.) โทร.088-2783844 , 0905528393
- ติดต่อ น.ส.เพลินพิศ สุธี  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครปริญญาตรี) โทร.088-7509481
- Line ID Offical : @westernonline

Go to top

Copyright © 2016 by Western University ,Design by WTU IT Develop & Design Center มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โทรศัพท์ 02-563-5252-54, 088-278-3844, 088-750-9481-82